Transferne cene

Počev od fiskalne 2013. godine poreski obveznici koji imaju transakcije sa povezanim licima su u obavezi da Poreskoj upravi uz poreski bilans dostave i dokumentaciju (studiju) za transferne cene. Pravilnik je objavljen 12.07.2013. godine u Službenom glasniku RS br. 61/2013. Na snagu je stupio 20.07.2013. godine. On bliže uređuje sadržinu dokumentacije o transfernim cena koju Poreskoj upravi treba da dostavi poreski obveznik. Takođe bliže uređuje izbor metode transfernih cena kao i način korekcije transfernih cena u transakcijama sa pojedinačnim povezanim licima.

Transferne cene

Poresko zakonodavstvo propisuje da se dokumentacija o transfernim cenama dostavi Poreskoj upravi uz poreski bilans i poresku prijavu. Dokumentaciju je potrebno dostaviti u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Prilikom dokazivanja tržišnih cena, odnosno analize cena u transakcijama između povezanih lica, Poreska uprava koristi bazu podataka Amadeus. Istu bazu, iako nije posebno propisana, poželjno je koristiti prilikom izrade studije, odnosno kod uporedive analiza (benchmarking).

U okviru svoje delatnosti, iz oblasti poreskog savetovanja, posebno želimo da izdvojimo uslugu izrade elaborata za transferne cene.

Transferne cene su cene po kojima se proizvodi prodaju povezanim licima ili po kojima se vrše usluge između povezanih lica. Transferne cene takođe obuhvataju i davanje međusobnih pozajmica i kredita.

ABC Services d.o.o. u okviru svoje delatnosti klijentima pruža usluge izrade studije o transfernim cenama. U skladu sa smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave, Zakonom o porezu na dobit pravnih lica u Republici Srbiji, kao i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica.

U slučaju neposedovanja studije o transfernim cenama, Poreska uprava će odrediti kaznu. Takođe Poreska uprava će korigovati poresku osnovicu te zaračunati zatezne kamate na potcenjenu poresku obavezu.

Blagovremenom i ispravnom studijom o transfernim cenama poreski obveznik izbegava plaćanje kazni. Takođe i teret dokaza o usklađenosti cena na dohvat ruke sa cenama po principu van dohvata ruke prebacuje na Poresku upravu.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa stručnim timom ABC Services.