Pravni konsalting

pravni konsaltingKompanija ABC Services d.o.o. u saradnji sa stručnjacima iz oblasti  korporativnog prava pruža sledeće usluge vezano za pravni konsalting:

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih subjekata.
 • Statusne promene kod privrednih subjekata.
 • Izrada pravnih akata neophodnih za osnivanje privrednih društava i podnošenje dokumentacije nadležnim organima;
 • Priprema i organizacija sednica organa privrednih društava;
 • Usmene konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa osnivanjem privrednih društava.

Radno pravo

 • Izrada tipskih ugovora o radu.
 • Izrada ugovora o radu za sve posebne kategorije radno angažovanih.
 • Izrada opštih akta iz oblasti rada – pravnilnici o radu, sistematizacije radnih mesta, pravila radne discipline i sl.
 • Pravno savetovanje i izrada pravnih akata o otkazu ugovora o radu i otpuštanju radnika, kao i za sve vrste radnih sporova.
 • Pravna mišljenja u vezi sa radnim pravom.

Ugovori

 • Izrada domaćih i medjunarodnih ugovora i sporazuma u privredi.
 • Izrada predloga za pokretanje izvršnog postupka
 • Usmene konsultacije i pružanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključivanjem ugovora

Takođe svim našim klijentima nudimo pomoć i u oblasti Stečajnog prava, Privrednog, Poreskog i Prekršajnog prava, Bankarskog, Poslovnog i Prava osiguranja, Krivičnog prava u oblasti privrede…

ABC Services je kompanija koja Vam je uvek na raspolaganju za pravni konsalting. Kontaktirajte nas da organizujemo sastanak. Naše kontakt telefone i mail adrese možete naći na našoj kontakt stranici.