Politika kvaliteta

knjigovodstvoPolitika kvaliteta je sastavni deo naše poslovne kulture i politike, te okvir za definisanje ciljeva kvaliteta naših usluga, a zasniva se na uspostavljanju menadžment sistema čiji je cilj ostvarenje POSLOVNE IZVRSNOSTI.

U tom cilju utvrđuju se sledeći principi politike kvaliteta:

1. Kontinuirano unapređivanje kvaliteta usluga, zasnovanih na poštovanju propisa i standarda postavljenih od strane IAS-a (Medjunarodni računovodstveni standardi (IAS) i zahteva i potreba klijenata;
2. Kompetentnost i posvećenost menadžmenta kvalitetu usluga, efikasnosti procesa, inovativnosti projektnih rešenja i profitabilnosti poslovanja;
3. Stručna superiornost i inovativnost kao osnov konkuretnosti naših usluga;
4. Usklađenost funkcionalne, projektne i procesne organizacije, osnov sistemske orijentacije naše organizacije;
5. Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijativa zaposlenih;
6. Razvoj kulture timskog rada, osnov uspešnog “project managment“-a;
7. Finansijska stabilnost;
8. Fokusiranost na kompleksne izazove, koji zahtevaju specijalizovana znanja i odgovarajuće profesionalne kompetencije zaposlenih i organizacije, radi postizanja konkurentske prednosti;
9. Odgovoran odnos prema društvu i okolini, te bezbednosti, zdravlju i primeni etičkih normi prema zaposlenima i klijentima;
10. Uspostavljanje dugoročnih kooperativnih odnosa na obostranu korist sa klijentima i partnerima u poslu.
11. U poslovnim odnosima sa klijentima i partnerima uvek ćemo graditi dugoročne partnerske odnose i štititi
interese i poverljive informacije klijenata i partnera kao i svoje;
12. Vrhunski kvalitet naših usluga koji zadovoljava propise i standarde i kada je
moguće prevazilazi očekivanja naših klijenata i čini ih lojalnim je naš prioritetan cilj;
13. Ništa nije dovoljno dobro da ne može biti bolje. Otvoriti procese učenja kroz usavršavanje i menjanje
kulture svakog pojedinca u ABC Services d.o.o čiji je cilj permanentno unapređivanje i inoviranje svih poslovnih
procesa orijentacijom na pohađanje što većeg broja stručnih seminara, te praćenje izmena i dopuna zakona;
14.Negovaćemo timski rad. Poštovanje među zaposlenima, klijentima i poslovnim partnerima;
15.U svom poslovaju pridržavaćemo se zakonskih propisa, raditi sa pažnjom dobrog domaćina, pridržavati se primera dobre prakse, pa bez obzira da li se subjektivno slagali sa njima. Pridržavat ćemo se i internih propisa i pravila propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji;
16.Pored stvaranja profita za Kompaniju i zadovoljenje životnih potreba zaposlenih cilj našeg rada mora biti i pomoć onima kojima je pomoć potrebna, siromašnima, humanitarnim organizacijama, kulturi, umetnosti, sportu;
17.U svom poslovanju tražićemo meru. Meru u zarađivanju, rastu i razvoju Kompanije, potrošnji,
nagrađivanju zaposlenih, marketinškim aktivnostima, korporativnim poklonima, pomoći u egzistencijalnim potrebama;
18.U sticanju profita najveća vrednost biće nam poštenje u radu i potpuno zadovoljstvo naših klijenata. Profit će da pomogne, nama, da kvalitetnije živimo, ali da i dugoročno koristimo društvu plaćajući na vreme dospele obaveze;
19.Obavezujemo se da ćemo na sistematičan način poštovati prirodu i brinuti o očuvanju, zaštiti i
unapređenju životne i radne sredine, zdravlja i bezbednosti naših zaposlenih i klijenata, ne odričući se
kulturnog i naučno-tehničkog, tehnološkog i privrednog napretka civilizacije. Štampaćemo samo ono što je neophodno, kopije dokumenata čuvati isključivo u elektronskom obliku;
20.Svi zaposleni dužni su da poštuju i da se pridržavaju usvojene politike kvaliteta, da je stalno preispituju i
da iznalaze poboljšanja u svom radu, što traži potpunu posvećenost poslu, tako da nema mesta za one
koji ne mogu da prihvate ovakvu poslovnu kulturu.