Category Archives: Blog

Seminar – sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

knjigovodstvo

Svi zaposleni kompanije ABC SERVICES DOO su, u skladu sa zakonskim obavezama koje proističu iz osnovne delatnosti, pohađali seminar održan 28.09.2016 u Beogradu, (Hotel Palas, Topličin venac) u organizaciji poslovnog udruženja UVRA Novi Sad i firme ING-PRO DOO Beograd na temu:

“MERE I PROCEDURE PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA OBAVEZE RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA KAO OBVEZNIKA PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA”.

Finansijske kartice poreske uprave

knjigovodstvo

Nakon uvođenja elektronskih poreskih prijava u martu 2014. godine značajno je unapređena evidencija poreskih zaduženja i uplata. Međutim, problem ostaje i dalje sa finansijskim karticama koje imaju „stareˮ uplatne račune. Poreska uprava zasad nema rešenje kako „zatvoritiˮ salda na navedenim karticama.

Poreska uprava vodi evidenciju javnih prihoda po uplatnim računima na kojima vrši evidentiranje zaduženja i plaćanja poreskih obveza. Finansijska kartica Poreske uprave razlikuje se od finansijske kartice poreskog obveznika. Poreski obveznik koji vodi dvojno knjigovodstvo evidentira obaveze i plaćanja na kontima glavne knjige 451, 452, 453, 455, 456, 481 i 489 (porez na zarade, doprinos za PIO, doprinos za zdravstvo, doprinos za nezaposlene, porez na dobit, porez na dividende itd.).

Zakon o radu, nedoumice

knjigovodstvo

Iako je novi Zakon o radu na snazi, među poslodavcima, baš kao i zaposlenima, postoje brojne nedoumice u vezi s njegovom primenom. Kao i mnogo puta do sada u našem časopisu, i ovim tekstom pokušavamo da razrešimo najčešće dileme i nedorečenosti u jednom od najvažnijih zakonskih tekstova.

U članu 3. st. 2. tač. 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/14) regulisano je da se pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu, u skladu sa zakonom, uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ako nijedan učesnik kolektivnog ugovora ne pokrene inicijativu za početak pregovora radi zaključivanja kolektivnog ugovora.

Problemi sa platnim prometom

knjigovodstvo

Iako je došlo do usklađivanja domaćih propisa o platnim transakcijama sa evropskim zakonodavstvom, brojni problemi koji su postojali u dosadašnjoj praksi sprovođenja odredaba propisa o platnom prometu i dalje ostaju nerešeni. Prvog oktobra 2015. godine u Republici Srbiji je započela primena Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 139/14, u daljem tekstu Zakon) koji je donet još krajem 2014. godine. U prošlogodišnjem septembarskom izdanju časopisa, u tekstu pod nazivom „Uvođenje platnih usluga u pravni sistem Srbije”, predstavili smo nova zakonska rešenja. U leto 2015. godine doneto je 19 podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona od kojih će pojedina biti predstavljena u ovom radu.

Savremeno bankarstvo

knjigovodstvo

 

Savremeno bankarstvo – finansijski inženjering Prevazilazeći svoju suštinsku platno-kreditnu funkciju, savremeni finansijski sistemi poslednjih decenija uvode inventivan pristup u svoje poslovanje i stvaraju specifične bankarske proizvode, čija je primarna svrha smanjivanje rizika poslovanja klijenata finansijskih institucija. Generični naziv za aktivnosti finansijskih institucija koje su usmerene ka stvaranju ovakvih sui generis proizvoda jeste finansijski inženjering.