Zakon o radu, nedoumice

knjigovodstvo

Iako je novi Zakon o radu na snazi, među poslodavcima, baš kao i zaposlenima, postoje brojne nedoumice u vezi s njegovom primenom. Kao i mnogo puta do sada u našem časopisu, i ovim tekstom pokušavamo da razrešimo najčešće dileme i nedorečenosti u jednom od najvažnijih zakonskih tekstova.

U članu 3. st. 2. tač. 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 i 75/14) regulisano je da se pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu, u skladu sa zakonom, uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ako nijedan učesnik kolektivnog ugovora ne pokrene inicijativu za početak pregovora radi zaključivanja kolektivnog ugovora.

Prema članu 3. st. 5. Zakona o radu, poslodavac koji ne prihvati inicijativu reprezentativnog sindikata za pristupanje pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora, ne može pravilnikom o radu da uredi prava i obaveze iz radnog odnosa.

Istovremeno, Zakon o radu nije izričito regulisao da li se odredba člana 3. st. 5 Zakona o radu, odnosi i na izmene i dopune pravilnika o radu. Ako, međutim, sindikat podnese inicijativu za pristupanje pregovorima, a kada već postoji pravilnik o radu, poslodavac ne može doneti izmene i dopune ovog akta još najmanje 60 dana, u smislu člana 4. st. 2. tač. 4) Zakona, budući da je (obligaciono)pravno pravilo da se ona procedura koja se odnosi na osnovni akt, primenjuje i na njegove izmene i dopune.