Problemi sa platnim prometom

knjigovodstvo

Iako je došlo do usklađivanja domaćih propisa o platnim transakcijama sa evropskim zakonodavstvom, brojni problemi koji su postojali u dosadašnjoj praksi sprovođenja odredaba propisa o platnom prometu i dalje ostaju nerešeni. Prvog oktobra 2015. godine u Republici Srbiji je započela primena Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS”, br. 139/14, u daljem tekstu Zakon) koji je donet još krajem 2014. godine. U prošlogodišnjem septembarskom izdanju časopisa, u tekstu pod nazivom „Uvođenje platnih usluga u pravni sistem Srbije”, predstavili smo nova zakonska rešenja. U leto 2015. godine doneto je 19 podzakonskih akata neophodnih za primenu Zakona od kojih će pojedina biti predstavljena u ovom radu.

Prilikom prošlogodišnjeg predstavljanja Zakona ukazali smo na neke nedoslednosti, kao i na nedostatke koje je raniji Zakon o platnom prometu („Sl. list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS”, br. 43/04, 62/06 i 111/09 – dr. zakon i 31/11) sadržao, a koji su otklonjeni u novom Zakonu, kao što je slučaj sa odredbama koje su predviđale da pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost svoje obaveze mogu izmirivati i putem ugovaranja promena poverilaca, odnosno dužnika, osim u slučaju blokade tekućih računa pravnog lica radi prinudne naplate, u kom slučaju se samo određene obaveze mogu izmirivati putem promene poverilaca ili dužnika.