Finansijske kartice poreske uprave

knjigovodstvo

Nakon uvođenja elektronskih poreskih prijava u martu 2014. godine značajno je unapređena evidencija poreskih zaduženja i uplata. Međutim, problem ostaje i dalje sa finansijskim karticama koje imaju „stareˮ uplatne račune. Poreska uprava zasad nema rešenje kako „zatvoritiˮ salda na navedenim karticama.

Poreska uprava vodi evidenciju javnih prihoda po uplatnim računima na kojima vrši evidentiranje zaduženja i plaćanja poreskih obveza. Finansijska kartica Poreske uprave razlikuje se od finansijske kartice poreskog obveznika. Poreski obveznik koji vodi dvojno knjigovodstvo evidentira obaveze i plaćanja na kontima glavne knjige 451, 452, 453, 455, 456, 481 i 489 (porez na zarade, doprinos za PIO, doprinos za zdravstvo, doprinos za nezaposlene, porez na dobit, porez na dividende itd.).Poreski obveznici koji koriste dvojno knjigovodstvo, kao i oni koji koriste kontni plan za budžetske korisnike i preduzetnici koji vode prosto knjigovdstvo u obavezi su da svoje finansijske kartice usklađuju sa finansijskim karticama Poreske uprave.